... spracováva sa ...

zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity


Informačná povinnosť monitoring:


INFORMÁCIE poskytnuté pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby v rámci monitorovania dotknutej osoby počas jej výskytu v priestoroch prevádzkovateľa alebo na internetových stránkach prevádzkovateľa


podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“)Úvodné ustanovenia

 • pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ podľa bodu 1.1 týchto Informácií (teda nás);
 • pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba (teda vy, o kom osobné údaje spracúvame);
 • pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely týchto Informácií významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.


 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  E-RAN GROUP, a.s., so sídlom Astrova 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 47 975 938, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6061/B.
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  info@eran.sk, 0911 878 899
 3. Kategórie dotknutých osobných údajov:
  1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie EČV vozidla a váš audiovizuálny záznam;
  2. údaje súvisiace s výkonom práce, ktorými sa rozumejú vaša dochádzka a prítomnosť v práci vyplývajúca z kamerového záznamu alebo dochádzkového systému;
  3. informácie o vašom zdravotnom stave, ktorými sa rozumejú informácie o vašom zdravotnom stave (napr. pracovných úrazoch, telesnom postihnutí a pod.) vyplývajúce z kamerového záznamu;
  4. údaje o vašom správaní na webe, predovšetkým tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;
  5. údaje súvisiace s výkonom práce, dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov prevádzkovateľa pri výkone prác pre alebo u prevádzkovateľa (napr. stavenisku prevádzkovateľa), ktorými sa rozumejú vaša dochádzka a prítomnosť v práci, údaje o plnení vašich pracovných povinností a ich následné vyhodnotenie, evidencia prípadných porušení pracovných alebo iných povinností, porušení alebo nedodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov prevádzkovateľa a pod. ;

 4. Účely spracúvania osobných údajov:
  1. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
   1. ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;
   2. vnútornej kontroly a evidencie, zaistenia, monitorovania a udržiavania bezpečnosti a ochrany života, zdravia a majetku u prevádzkovateľa, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti, ochrana Vášho života alebo zdravia alebo života alebo zdravia iných alebo majetku a zabezpečenie a kontrola riadneho plnenia všetkých Vašich a našich povinností; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry a spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu podľa bodu 1.3.5 týchto Informácií;

 5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  1. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií;
 6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
  Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:
  1. poskytovateľ právnych služieb;
  2. poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;
  3. poskytovatelia služieb správy informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;
  4. správcovia a prevádzkovatelia našich internetových stránok vrátane profilov na sociálnych sieťach;
  5. prevádzkovatelia kamerového systému;
  6. prevádzkovatelia dochádzkového systému;
 7. Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):
  Prosím berte na vedomie, že všetky relevantné a príslušné doby uchovávania Vašich osobných údajov sú identifikované v rámci dokumentu Záznamy o spracovateľských činnostiach, ktorý je predovšetkým s ohľadom na meniacu sa legislatívu pravidelne aktualizovaný. V prípade Vášho záujmu sa máte možnosť kedykoľvek na nás buď písomne na adresu sídla našej spoločnosti alebo mailom na adresu info@eran.sk obrátiť a informovať sa.
  Ďalej uvádzame len demonštratívny výpočet možných dôb uchovávania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:
  1. kamerové záznamy po dobu 7 dní odo dňa ich vyhotovenia, príp. dlhšie, ak to vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia príslušného oprávneného orgánu (napr. v zmysle zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok);
  2. po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k možným vzájomným nárokom prevádzkovateľa a dotknutej osobe a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty pre prípad možného uplatnenia právneho nároku voči prevádzkovateľovi v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;
  3. po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;
 8. Identifikácia práv dotknutej osoby:
  1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
  2. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
  3. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
  4. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
  6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
  7. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika;

 9. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):
  1. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.8.1 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

 10. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

  Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete vašim výskytom v našich priestoroch, v rámci ktorých sa uskutočňuje vyhotovovanie kamerových záznamov alebo v rámci ktorých je prevádzkovaný dochádzkový systém, príp. Vašim výskytom na našich internetových stránkach vrátane sociálnych sietí;


 11. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):
  1. Ak navštívite naše internetové stránky, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú.

   Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (známe aj ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Pri porovnaní s cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou internetových stránok (spolu ďalej cookies a beacons ako „cookies“).

   Dôvodom využívania cookie je najmä na zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. Vaše údaje takisto používame vtedy, ak si objednáte tovar cez náš Košík a pri riešení prípadných reklamácií, pokiaľ nám ich spracovanie ukladá legislatívny predpis a takisto na ochranu našich právnych nárokov.
  2. Cookies nám ďalej pomáhajú:
   1. identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami (kartami) nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nevymazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť v prípade, že web ponúka v daný moment viacero variant;
   2. so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;
   3. evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našich internetových stránok;
  3. Údaje o vašom správaní na našich internetových stránkach nezískavame len z cookies, doplňujeme ich tiež o údaje, ako je:
   1. IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
   2. operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
   3. prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
   4. adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše internetové stránky;

Pokiaľ využitie cookies nevypnete v nastavení vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našej internetovej stránke alebo kliknete na tlačidlo „Rozumiem“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme sa oprávnene domnievať, že s využívaním týchto cookies súhlasíte. Svoj súhlas môžete hocikedy odvolať vypnutím využívania cookies v nastavení vášho webového prehliadača.


Zároveň máte právo proti tomuto spracovaniu namietať, a to v súlade s bodom 1.8.1 týchto Informácií.
Informačná povinnosť - obchodní partneri:


INFORMÁCIE poskytnuté pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klientov a obchodných partnerov prevádzkovateľa

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“)Úvodné ustanovenia

 • pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ podľa bodu 1.1 týchto Informácií (teda nás);
 • pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba (teda vy, o kom osobné údaje spracúvame);
 • pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely týchto Informácií významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.
 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  E-RAN GROUP, a.s., so sídlom Astrova 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 47 975 938, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6061/B.
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: info@eran.sk, 0911 878 899
 3. Kategórie dotknutých osobných údajov:
  1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, trvalé bydlisko (miesto podnikania), pracovná pozícia, podpis, EČV vozidla, prípadne aj ďalšie osobné údaje uvedené v objednávke, zmluve, faktúre, ako aj súvisiacich účtovných dokladoch;
  2. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
  3. údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu, údaje o Vašich záväzkoch voči našej spoločnosti;
  4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú v prvom rade údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;
  5. údaje o vašom správaní na webe, predovšetkým tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;
 4. Účely spracúvania osobných údajov:
  1. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, a to najmä:
   1. vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnenie platobných povinností;
   2. pre potreby uskutočnenia platby;
   3. v súvislosti so zaistením a reklamáciou;
   4. v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite;
  2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:
   1. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;
   2. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
   3. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
   4. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
   5. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
   6. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;
  3. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
   1. získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť (zlepšovanie našich služieb pre vás);
   2. poskytovania ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zobraziť na našom webe (efektívna propagácia našich produktov a služieb);
   3. testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením;
   4. ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;
   5. kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho poskytovania služieb, kontrola riadneho dodania tovarov);
   6. zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku;
   7. ponúkanie produktov a služieb prevádzkovateľa;
   8. podpora podnikateľských aktivít a marketingu, marketingové prieskumy, prieskumy spokojnosti, zasielanie informácií o novinkách, týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb;
 5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií;
  2. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
  3. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.4.3 týchto Informácií;
 6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

  Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

  1. správca internetovej stránky prevádzkovateľa;
  2. poskytovateľ právnych služieb;
  3. poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;
  4. poskytovateľ poistných služieb;
  5. poskytovateľ telekomunikačných služieb;
  6. poskytovateľ kuriérskych služieb;
  7. poskytovateľ bankových služieb;
  8. poskytovatelia služieb správy informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;
  9. osoby, ktoré realizujú výkon prác mimo zamestnancov prevádzkovateľa (napr. subdodávatelia a pod.);
 7. Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

  Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:


  Prosím berte na vedomie, že všetky relevantné a príslušné doby uchovávania Vašich osobných údajov sú identifikované v rámci dokumentu Záznamy o spracovateľských činnostiach, ktorý je predovšetkým s ohľadom na meniacu sa legislatívu pravidelne aktualizovaný. V prípade Vášho záujmu sa máte možnosť kedykoľvek na nás buď písomne na adresu sídla našej spoločnosti alebo mailom na adresu info@eran.sk obrátiť a informovať sa.


  Ďalej uvádzame len demonštratívny výpočet možných dôb uchovávania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

  1. po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
  2. po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
  3. po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom s dotknutou osobou a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade možného uplatnenia právneho nároku voči našej spoločnosti v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;
  4. po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;
  5. na účely podľa bodu 1.4.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

 8. Identifikácia práv dotknutej osoby:
  1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.4.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
  2. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
  3. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
  4. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
  6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
  7. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika;

 9. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):
  1. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu;
  2. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
  3. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.4.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

 10. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?
  Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete v rámci zmluvy alebo vašej objednávky spojenej s realizáciou obchodného prípadu, poskytnete pri inej príležitosti (napr. obchodnej činnosti a pod.), vašim výskytom na našich stránkach alebo využívaním funkcionalít našich stránok;
 11. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):
  1. Ak navštívite naše internetové stránky, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú.

   Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (známe aj ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Pri porovnaní s cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou internetových stránok (spolu ďalej cookies a beacons ako „cookies“).

   Dôvodom využívania cookie je najmä na zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. Vaše údaje takisto používame vtedy, ak si objednáte tovar cez náš Košík a pri riešení prípadných reklamácií, pokiaľ nám ich spracovanie ukladá legislatívny predpis a takisto na ochranu našich právnych nárokov.
  2. Cookies nám ďalej pomáhajú:
   1. identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami (kartami) nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nevymazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť v prípade, že web ponúka v daný moment viacero variant;
   2. so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;
   3. evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našich internetových stránok;
  3. Údaje o vašom správaní na našich internetových stránkach nezískavame len z cookies, doplňujeme ich tiež o údaje, ako je:
   1. IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
   2. operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
   3. prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
   4. adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše internetové stránky;


  Pokiaľ využitie cookies nevypnete v nastavení vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našej internetovej stránke alebo kliknete na tlačidlo „Rozumiem“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme sa oprávnene domnievať, že s využívaním týchto cookies súhlasíte. Svoj súhlas môžete hocikedy odvolať vypnutím využívania cookies v nastavení vášho webového prehliadača.


  Zároveň máte právo proti tomuto spracovaniu namietať, a to v súlade s bodom 1.8.1 týchto Informácií.

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie