... spracováva sa ...

E-RAN Slovakia,
zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity

Vážení zákazníci,

aby ste mohli využívať naše služby, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 • Kto sme?

  Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť E-RAN Slovakia spol. s r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 100164/Bso sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO:36 336 530, kontakt: www.eran.sk (ďalej len “prevádzkovateľ”).

 • Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
  • Predaj a obchodná činnosť Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydanie dokladu, priradenie cenovej kategórie, riešenie odstúpenia od zmluvy a zverejnenie obchodných partnerov na našom webovom sídle.
  • Záručný a pozáručný servis Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácii, a to najmä na prijatie a zaevidovanie servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydanie dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, záručný a pozáručný servis.
  • Poskytovanie služieb E-RAN Slovakia spol. s r.o. Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä zaevidovania vami vyplneného online formulára, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
  • Fakturácia a účtovníctvo Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.
  • Preprava Spracúvanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom vlastnej prepravy.
  • Marketing Spracúvanie vykonávame za účelom sprostredkovania vypracovania cenových ponúk, starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach alebo o montážnych partneroch a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.
 • Aké osobné údaje spracúvame pre jednotlivé účely?
  Aké osobné údaje spracúvameabcdef
  Meno, priezvisko a titulXXXXXX
  Obchodné menoXXXXXX
  Pracovná pozíciaX
  Adresa podnikaniaXXXXXX
  Adresa dodaniaXXXXXX
  IČOXXXXXX
  IČ DPHXXXX
  DIČXXXX
  Číslo bankového účtuXX
  Údaje o platbáchX
  e-mailové adresyXXXXXX
  Telefónne číslaXXXXXX
 • Aké právne základy používame?
  • Zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov
  • Plnenie zmluvy napr. pre dodávku tovarov a služieb
  • Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach, poskytovať im technickú podporu a odborné školenia.
  • Súhlas pre zasielanie informácií, napr. pre potenciálnych záujemcov o produkty.
 • Ako nám môžete dať Súhlas? Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  • Cez tlačený formulár
  • Cez e-mail.
 • Ako môžete súhlas odvolať? Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  • Cez tlačený formulár,
  • Kliknutím na odkaz „Odhlásiť“, ktorý sa nachádza v päte každého reklamného e-mailu,
  • Zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail info@eran.sk
  • Zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.
 • Komu vaše údaje poskytujeme? Aby sme zaistili riadny chod našej spoločnosti a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vaším osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o poštových doručovateľov, dopravcov tovaru, montážnych a stavebných partnerov, t. j. spoločnosti vykonávajúce stavebné práce, bankové subjekty,audítorskú spoločnosť a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré poskytujú služby nám a s ktorými máme s cieľom chrániť vás uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EÚ).
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  • Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.
  • Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.
  • Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu 1 roku
  • Dokumenty vzťahujúce sa k servisným opravám a reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov.
  • Dokumenty týkajúce sa služieb E-RAN Slovakia spol. s r.o. po dobu trvania zmlúv alebo 10 rokov.
  • Dokumenty vzťahujúce sa ku školeniam a vydaným certifikátom uchovávame po dobu 5 rokov.
  • Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.
  • Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas.
 • Na koho sa môžete obrátiť? Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu info@eran.sk.
 • Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

  Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať.

  Podrobné znenie práv je uvedené v samostatnom dokumente „Poučenie o právach dotknutých osôb“, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa.

  Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na e-mailinfo@eran.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 • Ako spracúvame vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

 • Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

  Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne vzdelávame zamestnancov ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené šifrovaním, pseudonymizáciou, obmedzením prístupu osôb, zabezpečením a monitorovaním priestorov, firewallom, prísnou doménovou politikou, heslom a antivírovým programom.

 • Záverečné ustanovenia

  Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.

  Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Aktuálne znenie Zásad spracúvania osobných údajov je zverejnené na našom webovom sídle.

 • E-RAN Slovakia spol. s r.o.

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie