... spracováva sa ...

První bytový dům obnovený v ultranízkoenergetickém standardu na Slovensku

‹ všetky aktuality

TZB HAUSTECHNIK | 3/2017
rozhovor

Ocenění Stavba roku 2016 v kategorii bytový dům – rekonstrukce a obnova získal bytový dům na Ulici Pavla Horova 17 – 19 v Bratislavě. Tuto obnovu realizovala společnost E-RAN Slovakia spol. s r. o. O průběhu a výsledcích celé obnovy jsme si povídali s jejím jednatelem a spolumajitelem Ing. Andrejem Demjanovičem.

Za realizaci obnovy bytového domu Pavla Horova 17 – 19 v Bratislavě jste získali už několik ocenění. Můžete nám přiblížit, o jaký dům jde?
Bytový dům se nachází v městské části Devínská Nová Ves v Bratislavě a na první pohled není ničím výjimečný. Byl postaven v roce 1988, má osm nadzemních podlaží, z toho sedm podlaží je bytových a jedno nebytové (společné prostory, vstupní prostory a sklepy). V bytovém domě se nachází čtyřicet dva bytových jednotek. Dům je situován uprostřed bytové zástavby, čili z obou stran je obklopen jinými bytovými domy, zatím neobnovenými. „Boom“ masové panelové výstavby u nás po roce 1989 skončil, tento dům patří mezi poslední, které u nás byly postaveny. Byl postaven ve stavební soustavě P1.14 (konkrétně P1.14-7.5 RP), která patřila mezi nejvíce používané. Celkově bylo na Slovensku v této stavební soustavě postaveno sedmdesát tisíc bytů, a to především v Bratislavě, Košicích, Žilině a Banské Bystrici.

 

U panelových bytových domů se často zmiňují systémové poruchy a současným trendem je jejich odstraňování. V čem spočívá? 
Panelové bytové domy, jichž jsou plná sídliště, zaznamenaly svůj zrod a rozkvět před více než šedesáti lety. Více než dvacet typů panelových soustav postupně zaplnilo větší i menší města po celém Slovensku. V době jejich vzniku a výstavby byly uplatněny nejnovější poznatky stavebnictví, ale postupně tehdejší nároky přestávaly stačit a jednotlivé typy panelových domů začaly prokazovat své nedostatky, které se dnes specifikují jako systémové poruchy bytových domů. Dnes máme specifikovaných dvanáct typů  systémových poruch, které se musí dřív či později odstranit, má-li ten který bytový dům poskytovat svým obyvatelům bezpečné a komfortní bydlení i v dalších letech. Systémové poruchy jsou tedy chyby, s nimiž byly bytové domy už realizovány. Byla to vlastně daň za hromadnou a rychlou výstavbu do roku 1989. Chyby vyplývaly z omezených finančních, technických i technologických možností, ale i z nekvality samotné práce. 

 

Jaké systémové poruchy vykazoval bytový dům P. Horova 17 – 19?
Obvodový plášť stavební soustavy, v níž je bytový dům realizován, tvoří dílce s tloušťkou 300 mm a je nosný. Plášť bytového domu se skládal z několika vrstev, známých pod názvem „sendvičové díly“. Skládal se z vnitřní betonové vrstvy s tloušťkou 150 mm, tepelněizolační vrstvy z pěnového polystyrenu s tloušťkou 80 mm a vnější ochranné betonové membrány s tloušťkou 70 mm. Tento typ panelového bytového domu prokazoval hlavně poruchy styků obvodového pláště v místech, kde se jednotlivé panely mezi sebou spojují. Tato porucha je klasifikována jako systémová porucha „I“. Do styků (spár) zatéká dešťová voda a způsobuje korozi výztuže spojů.

 

Co kromě zateplení bylo součástí obnovy tohoto bytového domu?
Téměř všechno, co se jen dalo. Celou obnovu můžeme z pohledu laika rozdělit na několik částí: obnova bytového domu z exteriéru, obnova bytového domu z interiéru a  speciální prvky obnovy domu. 
Obnova bytového domu z exteriéru 
Zmíněná systémová porucha byla odstraněna zateplením obvodového pláště šedým polystyrenem s tloušťkou 120 mm, přičemž na této stavbě byly použity protipožární pásy nad všechny otvory (okna i dveře), které v případě požáru v bytovém domě zabraňují jeho šíření směrem nahoru do dalších podlaží. Šedý polystyren byl použit proto, že dosahuje lepších tepelněizolačních vlastností než klasický bílý polystyren při téže tloušťce. Protipožární pásy jsou z minerální vlny. Kromě zateplení obvodového pláště jsme opravili a zateplili střechu tepelnou izolací s tloušťkou 240 mm, strop prvního nadzemního podlaží a sokl. Zároveň byla vyměněna okna za nová s nadstandardním izolačním trojsklem. Výměnou prošla i ta okna, která si už před obnovou majitelé vyměnili svépomocí. 
Součástí bytového domu jsou zapuštěné lodžie, které vykazovaly jednu z dalších systémových poruch. Jde o poruchu, která se projevuje trhlinami, zatékáním, vypadáváním betonového materiálu, korozí výztuže, kotvení zábradlí a vytvářením tepelného mostu. Řešením je odstranění podlahových vrstev a zábradlí, oprava, odstranění nebo náhrada balkonové desky, vytvoření hydroizolace a nových podlahových vrstev, včetně oplechování, odstranění tepelného mostu a montáž nového zábradlí. Kromě obnovy stavebních částí bylo dobudováno zasklení všech lodžií v celém bytovém domě. 
Dále byly vyměněny všechny vchodové dveře i zasklené stěny ve vstupních prostorách, vstupní portály byly obloženy štípaným kamenem. Pozornosti určitě neujdou ani nové komunikační systémy před vchody, nové kazetové stropy ve vstupních prostorách, kamerový systém, okapové chodníky či antigraffitové nátěry. Ve vrchních částech fasády jsou vidět i zabudované budky pro netopýry a rorýse.
Obnova bytového domu z interiéru
V interiéru bytového domu jsme realizovali výměnu vnitřních rozvodů, které známe jako technická zařízení budov. Šlo především o výměnu a obnovu stupaček a společných rozvodů. Všechny staré vodovodní trubky byly vyměněny za nové, vyrobené z nerezové oceli lisovaného systému, vhodné pro vedení pitné vody. Výměnou prošly stupačky kanalizace, staré hlučné jsme nahradili odhlučněným systémem s protipožárními manžetami v místech prostupu stropem. Stará plynová stoupací i ležatá potrubí jsme nahradili za nová vyrobená z mědi a spojovaná lisováním. Vyměněn byl i hlavní regulátor plynu.
Vzduchotechnická potrubí v tomto bytovém domě (stejně tak v téměř všech bytových domech postavených do roku 1994) byla vybudována s použitím vzduchotechnických potrubí z azbestu. Jak už dnes dobře víme, azbest je pro lidský organismus velmi škodlivý a je třeba ho odstranit. Během výměny vzduchotechniky v koupelnách a toaletách jsme azbest odstranili a nahradili pozinkovaným potrubím. Rozsáhlou obnovou prošly i všechny zdravotnětechnické instalace a elektroinstalace. Staré elektrické rozvody nahradily nové, moderní a především bezpečné. Po rozsáhlé obnově jsme přistoupili k hydraulickému regulování vytápěcí soustavy.
Speciální prvky obnovy domu
Jedním z hlavních motivů obnovy bytových domů je úspora energie. Proto by vlastníci bytů a nebytových prostorů v bytových domech měli kromě zateplení zvážit i obnovu vytápěcího systému. Rozsáhlou obnovou a modernizací prošel vytápěcí systém i bytového domu P. Horova 17 – 19 v Bratislavě. Speciální řešení, které ještě nebylo na žádném bytovém domě realizováno, představuje instalace decentrálního systému kontrolovaného větrání s rekuperací tepla. Jde o systém nuceného větrání interiéru a zpětného získávání tepla. Funguje tak, že čerstvý vzduch přiváděný z venkovního prostředí se ohřívá teplým vzduchem odváděným z místností. Za normálních okolností bychom vydýchaný vzduch klasicky vypustili otevřenými okny do exteriéru. Avšak rekuperací umíme „vyvětrat“ a pustit dovnitř čerstvý vzduch, přičemž ušetříme teplo už nepoužitelného vzduchu k ohřátí čerstvého vzduchu bez jakékoliv kontaminace. Rekuperační jednotky byly v tomto bytovém domě namontovány do každého bytu a vývody rekuperačních jednotek můžeme vidět zvenčí na špaletách oken. 
Další specialitou bylo namontování fotovoltaických zařízení. Fotovoltaika je metoda získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření. Na střechu bytového domu bylo umístěno čtyřicet fotovoltaických panelů ve sklonu 20°. Bytový dům je orientován na sluneční stranu, proto bylo výhodné využít tuto možnost získání energie ze slunečního záření. Kromě fotovoltaických panelů se sluneční záření využívá i na přípravu teplé užitkové vody (TUV). Pro tento účel jsme nainstalovali solární zásobníky. Aby bylo dosaženo ještě vyšší úspory energie, bytový dům byl odpojen od centrálního zdroje tepla (CZT). Obyvatelé domu získávají teplo prostřednictvím čtyř tepelných čerpadel vzduch-voda. Tato technologie využívá obnovitelnou energii a neprodukuje žádné znečišťující látky do prostředí jako klasický centrální zdroj tepla, čili je maximálně ekologická.

 

Jak dlouho trvala celá obnova tohoto bytového domu? Setkali jste se s nějakými problémy?
Samozřejmě, problémy vždy byly a budou. Především když pracujete s lidmi. Každý má svou představu o postupu prací, jak by co mělo či nemělo vypadat, jaká má být barva na fasádě a zda má jeho soused stejný ventilátor na toaletě jako on. Vstoupili jsme na neprobádanou půdu, na Slovensku šlo o pilotní projekt tohoto rozsahu, čili jsme mohli čerpat jen z našich vlastních dlouholetých zkušeností. Snažili jsme se vybírat ty nejlepší dodavatele, jaké náš stavební trh v té době nabízel. Ne vždy se vše podařilo na sto procent, ale v konečném důsledku se celé dílo vydařilo a bytový dům prokazuje vynikající energetické parametry. Celá obnova začala v srpnu 2015 a prakticky byla ukončena už v prosinci 2015. V roce 2016 jsme za jeho komplexní obnovu získali ocenění „Nejlepší obnovený bytový dům za rok 2015“ na výstavě Coneco. Po dotažení všech „papírů“ se investor rozhodl přihlásit stavbu i do soutěže Stavba roku. V této prestižní soutěži, jak jsme už zmiňovali, jsme také uspěli a získali cenu „Stavba roku 2016“ v kategorii rekonstrukce a obnova. 

 

Jakých parametrů dosahuje v současnosti bytový dům díky všem vykonaným opatřením?
Před obnovou bytový dům vykazoval špatné energetické parametry, měl velké energetické úniky a byl zařazen do energetické třídy D. Tento téměř třicetiletý bytový dům prošel rozsáhlou obnovou, udělali jsme z něj v podstatě novostavbu s parametry z hlediska energetické hospodárnosti budov na úrovni ultranízkoenergetické výstavby (třída energetickéhospodárnosti budov A1). Před obnovou dům vykazoval parametry přibližně 220 kWh/m2 za rok. Obnovou potřeba energie klesla o 75 %, čili nyní po obnově lidé platí jen 25 % nákladů než před obnovou. Takto vysoká úspora je fantastická, je to jedinečné dílo. 

 

V čem spočívá jeho jedinečnost? 
Jak jsme již zmínili, takto obnovený bytový dům nenajdete nikde na Slovensku ani v okolních zemích. Nejbližší se nachází až v německém Aachenu. Velmi oceňuji, že obyvatelé měli odvahu a odhodlali se obnovit svůj bytový dům podle technických požadavků projektu EU-GUGLE v konceptu energeticky efektivní obnovy bytového domu. Bytový dům získal hloubkovou obnovou nesrovnatelně vyšší kvalitu bydlení jeho obyvatelů, samostatnost ve výrobě tepla na vytápění a tepla na přípravu teplé vody. Obnovou se potvrdilo, že obnova bytových domů je možná i v ultranízkoenergetické úrovni. Po hloubkové obnově se bytový dům přesunul z původní třídy náročnosti D do třídy A s téměř nulovou potřebou energie. Potřebné množství energie na užívání tohoto bytového domu je ve vysoké míře zabezpečeno energií dodanou z obnovitelných zdrojů. 

 

Co byla největší výzva pro vás jako zhotovitele?
Naše firma působí v oblasti obnovy bytových domů už třináct let a za tu dobu jsme obnovili téměř tři sta bytových domů, čili zkušeností máme víc než dost. I navzdory tomu byla obnova bytového domu P. Horova 17 – 19 v Bratislavě pro nás velkou výzvou. Naše společnost si na obnovu troufla, i když jsme počítali s tím, že to bude velmi náročné a vypjaté období s nadprůměrnými požadavky na lidské zdroje, čas, materiální i technické zabezpečení. Setkali jsme se s vysokými nároky investora, dohlíželi na nás dva stavební dozory plus autorský dozor. Celá realizace obnovy byla náročná i z legislativního hlediska a též pro kombinaci čtyř druhů financování. Jsme rádi, že se dílo podařilo a že je  hodné všeobecné pozornosti a ocenění nejen od laické veřejnosti a samotných obyvatelů domu, ale i od veřejnosti odborné. O to více nás mrzí, že investor nesplnil svůj závazek vůči naší společnosti a za naši práci nám dosud nedoplatil v plném rozsahu díla. Nepočítali jsme s obstrukcemi ze strany samotných zástupců vlastníků. 

 

Děkujeme za rozhovor
Připravila Andrea Dingová.

Foto: archiv E-RAN Slovakia 


www.tzb-haustechnik.cz 3/2017 | TZB HAUSTECHNIK

Obnova

Komplexná obnova bytových domov

Výstavba

Komplexna realizácia stavieb na klúč

Správa a servis

Postaráme sa o Vaše pohodlné bývanie

Financovanie

Poskytujeme financie na Vaše projekty

TZB

Rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie